عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/8/1

‌اجازه استفاده از خدمات يك نفر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1375.07.08 ـ .8444ت16371ك ـ 1375.08.06 ـ 12
‌اكثريت وزراي عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.8 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ن 756 مورخ 1368.9.4) و به استناد ماده 8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات فرد موضوع نامه شماره 1.22291.81.27691 مورخ 1374.12.12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح مندرج در نامه فوق‌الذكر با‌رعايت مقررات مربوط در آن وزارت مجاز است.


روابــــط صریـــــــــح