عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ شصت و يك ميليارد ريال به منظور پيشگيري، تكميل و اجراي پروژه‌هاي حوادث غير مترقبه به‌استانها

1375.07.08 ـ .30135ت17181ه ـ 1375.07.10 ـ 11
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تأييديه شماره 2132 ـ 4184.40 ـ 102 مورخ 1375.7.4 سازمان برنامه و بودجه و‌در اجراي بند "‌د" تبصره 6) قانون بودجه سال 1375 كل كشور تصويب نمود:
‌مبلغ شصت و يك ميليارد 61.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503290 حوادث غير مترقبه موضوع بند ياد شده، به منظور پيشگيري، تكميل و‌اجراي پروژه‌هاي حوادث غير مترقبه به شرح جدول پيوست، در اختيار استانها قرار گيرد تا سهميه هر استان با تصويب ستاد حوادث غير مترقبه، بين پروژه‌هاي‌مشخص توزيع و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان، برابر مقررات مربوط هزينه شود.
‌بيست درصد 20%) از اعتبار فوق در هر استان، تنها جهت پروژه‌هاي پيشگيري هزينه خواهد شد. كميته برنامه‌ريزي استان موظف است به منظور تسريع در‌اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام، از محل اعتبارات استاني نيز كمك لازم را به عمل آورد.


روابــــط صریـــــــــح