عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور تدوين و انتشار 20 عنوان كتاب درباره انقلاب اسلامي براي‌نوجوانان به شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

1375.07.08 ـ .29418ت17158ه ـ 1375.07.10 ـ 10
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييديه شماره 6524 ـ 04ش3255. ـ 102 مورخ 1375.6.26 سازمان‌برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ سيصد ميليون 300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال جاري، به‌منظور تدوين و انتشار بيست 20) عنوان كتاب درباره انقلاب اسلامي براي نوجوانان در اختيار شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار گيرد‌تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.


روابــــط صریـــــــــح