عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد ميليون ريال به منظور تأمين كسريهاي پرسنلي كتابخانه ملي ايران به كتابخانه مزبور

1375.07.08 ـ .29369ت17159ه ـ 1375.07.10 ـ 9
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 4640 ـ 04ش388. ـ 102 مورخ 1375.6.25 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)‌قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ سيصد ميليون 300.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) موضوع قسمت چهارم قانون بودجه سال جاري، به‌منظور تأمين كسريهاي پرسنلي كتابخانه ملي ايران در اختيار كتابخانه ياد شده قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه برابر مقررات مربوط‌هزينه شود.


روابــــط صریـــــــــح