عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به منظور انجام مطالعات مراحل توجيهي و تفصيلي اجرايي حوضه زاب كوچك‌منطقه سردشت و پيرانشهر) به سازمان جنگلها و مراتع كشور

1375.07.08 ـ .29419ت17156ه ـ 1375.07.10 ـ 9
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 1574 ـ 3955.80 ـ 102 مورخ 1375.6.27 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)‌قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ يك ميليارد 1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به‌منظور انجام مطالعات مراحل توجيهي و تفضيلي ـ اجرايي حوضه زاب كوچك ‌منطقه سردشت و پيرانشهر) در اختيار سازمان جنگلها و مراتع كشور قرار گيرد‌تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.


روابــــط صریـــــــــح