عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبالغي بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش شكر استحصالي سال 1374 كارخانه قند دزفول به شركت سهامي‌قند و شكر كشور

1375.07.08 ـ .29029ت17153ه ـ 1375.07.10 ـ 8
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 2152 ـ 3488.84 ـ 102 مورخ 1375.6.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "ح"‌تبصره 5) قانون ياد شده بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش شكر استحصالي سال 1374 كارخانه قند دزفول، به شركت سهامي قند و شكر كل كشور جهت تأديه‌طلب كارخانه مزبور پرداخت شود.
‌اين متن جايگزين تصويب‌نامه شماره .25816ت 16892ه مورخ 1375.5.7 مي‌شود.