عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال براي ادامه عمليات اجرايي فرودگاه خوي به وزارت راه و ترابري

1375.07.08 ـ .29028ت17142ه ـ 1375.07.10 ـ 8
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 4823 ـ 789.91 ـ 102 مورخ 1375.6.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55)‌قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ يك ميليارد 1.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 قانون بودجه سال 1375 كل كشور، براي ادامه عمليات اجرايي فرودگاه خوي در‌اختيار وزارت راه و ترابري ‌معاونت ساخت بنادر و فرودگاه‌ها) قرار گيرد تا در قالب موافقت‌نامه طرح فرودگاه‌هاي كوچك، به مصرف ادامه عمليات اجرايي‌فرودگاه مزبور برسد.


روابــــط صریـــــــــح