عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ نهصد ميليون ريال جهت تأمين كمبود اعتبار طرح ساختمان و تجهيز مركز پژوهش‌هاي شيمي و‌مهندسي شيمي به مركز مزبور

1375.07.08 ـ .29023ت17143ه ـ 1375.07.10 ـ 7
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييديه شماره 6692 ـ 03ش2841. ـ 102 مورخ 1375.6.19‌سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ نهصد ميليون 900.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل‌كشور، جهت تأمين كمبود اعتبار طرح ساختمان و تجهيز مركز پژوهش‌هاي شيمي و مهندسي شيمي ‌شماره 313.3205 در اختيار مركز پژوهش‌هاي شيمي و‌مهندسي شيمي قرار گيرد.


روابــــط صریـــــــــح