عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ پانصد ميليون ريال به منظور خريد تجهيزات آسيب‌ديده ناشي از آتش‌سوزي بخشهايي از‌بيمارستان امام خميني ‌ره) به دانشگاه علوم پزشك و خدمات بهداشتي ـ درماني تهران

1375.07.08 ـ .29022ت17141ه ـ 1375.07.10 ـ 7
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييديه شماره 2317 01 ـ س 3491 ـ 102 مورخ1375.6.19 سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ پانصد ميليون 500.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503002 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور‌خريد و جايگزيني تجهيزات آسيب‌ديده ناشي از آتش‌سوزي بخش‌هاي آي ـ سي ـ يو و اتاقهاي عمل پيوند كليه و ريكاوري بيمارستان امام خميني ‌ره) در‌اختيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني تهران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.


روابــــط صریـــــــــح