عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/8

‌اجازه فروش ساختمان اداري و كلينيك آزمايشگاه دامپزشكي سنندج به سازمان دامپزشكي كشور و نحوه مصرف وجوه حاصله

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 1383 ـ 3356.80 ـ 102 مورخ 1375.6.12 سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ب) ماده5) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح