عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/4

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد ميليون ريال به منظور تأمين كسري اعتبار هزينه‌هاي فصل دوم فعاليتهاي سال جاري به‌وزارت دادگستري

‌هيأت ويران در جلسه مورخ 1375.7.4 بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و تأييديه شماره 2890 ـ 03س3917. ـ 102 مورخ 1375.6.26 سازمان برنامه و‌بودجه، به استناد ماده 55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ هفتصد ميليون 700.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 ‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قانون بودجه سال 1375 كل كشور، به منظور تأمين‌كسري اعتبار هزينه‌هاي فصل دوم فعاليتهاي سال جاري رديف 108000 در اختيار وزارت دادگستري قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و‌بودجه، برابر مقررات مربوط هزينه شود.


روابــــط صریـــــــــح