عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/7/17
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/3

اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري اخذ شده از مؤسسات خارجي و بين‌المللي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي‌در ارتباط با نيازهاي ارزي وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و راه و ترابري

‌وزراي عضو كميته تنظيم بازار ارز در جلسه مورخ 1375.7.3 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره .2273ت 16616 ه مورخ1375.3.6) و به استناد تبصره 22) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح