عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15191
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/2/9
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/11/14

‌درباره انتخاب 6 نفر براي عضويت درهيأت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

(‌مصوب سيصد و نود و سومين جلسه مورخ 75.11.14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌بر اساس بند 4 و 5 ماده 3 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ‌مصوب جلسات 124‌و128 مورخ 6.3 و66.7.21 شوراي عالي) آقايان دكتر حسن‌حبيبي، دكتر غلامعلي حداد عادل و دكتر هادي نديمي بعنوان اساتيد و شخصيتهاي دانشگاهي به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و جناب آقايان‌حاج شيخ جعفرسبحاني، حاج شيخ حسن حسن زاده آملي و دكتر سيد جعفر شهيدي به عنوان علماء و شخصيت‌هاي فرهنگي به پيشنهاد وزير فرهنگ‌و ارشاد اسلامي براي عضويبت در هيأت امناي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي معرفي شدند و به تصويب رسد.


روابــــط صریـــــــــح