عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15191
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/2/9
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/11/30

‌درباره تحويل ندادن پرونده‌هاي گزينش اشخاص به دستگاههاي ديگر

(‌مصوب سيصد و نود و دومين جلسه مورخ 75.11.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌موضوع استفسار هيئت مركزي گزينش استاد درخصوص تقاضاي پرونده‌هاي گزينش اشخاض توسط دستگاهها و سازمانهاي مختلف مطرح شد شوراي‌عالي تصويب كرد كه از لحاظ قانون عين پرونده‌ها يا تصوير آنها به هيچ دستگاهي داده نشود ولي دستگاههاي مسئول مانند بازرسي كل كشور و هيأت‌نظارت و بازرسي مي‌توانند در محل، پرونده‌ها را مطالعه كنند.
‌البته هيأت مركزي گزينش مكلف است كه به استعلام دستگاهها از لحاظ قانوني پاسخ دهد.
‌شوراي عالي همچنين تصويب كرد كه هر گاه وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواستند پرونده‌اي را ببينند مي‌توانند‌شخصاً به طور كتبي تقاضا كنند و هيأت گزينش مكلف است پرونده را لاك و مهر شده فقط براي رؤيت دو وزير بفرستد.