عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/11/2

‌تأييد انتخاب رييس دانشگاه علوم پزشكي سمنان

(‌مصوب سيصد و نودمين جلسه مورخ 75.11.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آقاي دكتر علي اصغر پيوندي را به عنوان رييس دانشگاه علوم پزشكي سمنان پيشنهاد كرد و با آن موافقت شد.