عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15146
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/7
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/11/2

‌انتخاب نماينده مطبوعات درشوراي فرهنگ عمومي

(‌مصوب سيصد و نودمين جلسه مورخ 75.11.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌به استناد بند 11 ماده 3 آيين نامه شوراي فرهنگ عمومي مصوب جلسه مورخ 72.10.21 شورايعالي و اصلاحيه آن ‌موضوع مصوبه شماره .931‌دش74.4.11)، رييس شوراي فرهنگ عمومي، جناب آقاي سيد محمود دعايي را به عنوان نماينده مطبوعات در شوراي فرهنگ عمومي معرفي كرد و با آن‌موافقت شد.


روابــــط صریـــــــــح