عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15116
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/30
  • تعداد مواد:14
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/10/4

‌آيين نامه داخلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي

‌مقدمه ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه طبق فرمان مورخ 63.9.19 رهبر فقيد انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله‌العظمي امام خميني ‌ره) منعقد شده درتحولات بعدي و پس از رحلت حضرت امام طبق فرمان مورخ 75.9.14 رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران‌حضرت آيت الله خامنه‌اي دامت بركاته تعداد اعضاء شورا به 35 نفر شامل تعدادي اعضاء جديد و قديم ارتقاء يافت.

‌ماده 1 ـ شوراي عالي داراي رييس ـ نايب رييس [...ادامه]

‌ماده 2 ـ به پيشنهاد شوراي عالي، دبير از ميان اعضاء براي دوسال انتخاب [...ادامه]

‌ماده 3 ـ جلسات شورا با حضور اكثريت مطلق اعضاء 18‌نفر) و حضور رييس [...ادامه]

‌ماده 4 ـ اعتبار هر مصوبه منوط است به احراز رأي مثبت اكثريت اعضاء [...ادامه]

‌ماده 5 ـ جلسات عادي شوراي عالي ‌هر دو هفته يكبار)‌و جلسات فوق العاده [...ادامه]

‌ماده 6 ـ وظايف و اختيارات رييس شوراي عالي ‌الف ـ [...ادامه]

‌ماده 7 ـ دستور جلسه و ترتيب آن زير نظر رييس شورا تدوين مي‌شود. [...ادامه]

‌ماده 8 ـ هر موضوعي كه در جلسه مطرح مي‌شود، ميتواند با قيددو فوريت [...ادامه]

‌ماده 9 ـ پس از مطرح كردن موضوع به وسيله دبير شوراي عالي، و [...ادامه]

‌ماده 10 ـ شوراي عالي مي‌تواند موضوعاتي را براي تصميم نهايي به كميسيونهاي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ شوراي عالي داراي دبير خانه‌اي است كه زير نظر دبير شوراي [...ادامه]

‌ماده 12 ـ شركت افرادي غير از اعضاء جلسه با پيشنهاد دبير و تأييد [...ادامه]

‌ماده 13 ـ سخن گوي شوراي عالي را رييس شوراي عالي انتخاب [...ادامه]

‌ماده 14 ـ وظيفه تدوين صورتجلسات به عهده منشي جلسه است .

[امضاء] اين آيين نامه دريك مقدمه و چهارده ماده و دو تبصره درسيصدو هشتادو نهمين [...ادامه]