عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15112
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/25
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/20

‌تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي تربيت معلم تبريز و اراك

(مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌وزير فرهنگ و آموزش عالي روساي دانشگاههاي تربيت معلم تبريز و اراك را معرفي كرد و آقايان دكتر محمد حسين سرورالدين و دكتر غلامعلي نادري‌به ترتيب براي اين دو مركز تأييد شدند.