عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15112
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/25
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/20

‌سازماندهي جديد شوراي عالي و وظايف آن

(‌مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌سازماندهي جديد شواراي عالي و وظايف آن مطرح شد و بعضي از اعضاء درباره شرح وظايف، سازمان كار، دبير خانه، اولويت بندي مباحث، شوراي‌مشورتي و فرهنگ عمومي بحث كردند. آن‌گاه رييس شوراي عالي ضمن جمع بندي مطالب، افرادي را براي بررسي موضوعات و ارائه راه حل پيشنهاد‌نمودند كه به تصويب شوراي عالي رسيد و اين افراد انتخاب شدند.
‌آقايان :
‌علي لاريجاني ‌سيد عليرضا صدر حسيني
‌احمد پورنجاتي ‌غلامعلي حداد عادل
‌سيد محمد رضا هاشمي گلپايگاني ‌سيد عليرضا مرندي
‌عبدالله جاسبي ‌محمد علي شيخ
‌سيد مصطفي مير سليم ‌محمد رضامخبر
‌محمد محمدي عراقي ‌سيد رضا تقوي
‌محمد حسن زورق ‌محمد علي كي نژاد
‌خانم كبري خزعلي
‌مقرر شد اين هيأت با تشكيل جلساتي زير نظر دبير شوراي عالي نسبت به تهيه پيش نويس آيين نامه داخلي شوراي عالي با توجه به تركيب جديد و‌شرح وظايف و اهداف شوراي عالي و با توجه به بيانات مقام معظم رهبري و تعيين اولويت اقدامات در مدت كمتر از يك ماه مبادرت ورزد و نتيجه را‌به شوراي عالي ارائه دهد.