عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15112
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/25
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/20

‌اصلاح اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي

(‌مصوب سيصد و هشتادو هشتمين جلسه مورخ 75.9.20 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌اصلاحيه اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي ‌موضوع مصوبه شماره .2889‌دش مورخ 74.1.19) مطرح و نظر كميسيون مشورتي ارائه شد‌سپس وزير فرهنگ و آموزش عالي و بعضي از اعضاء صحبت كردند آنگاه رييس شوراي عالي ضمن جمع بندي نظريات، سه نوع آزمون را مطرح كردند‌و بالاخره نوع دوم كه آن دانشگاه بر مبناي ضوابط كلي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و با نظارت سازمان سنجش، استقلال كامل در آزمون داشته باشد‌تصويب شد.