عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15101
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/10/12
  • تعداد مواد:4
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/6

‌آيين نامه تشكيل "‌شوراي هدايت استعدادهاي درخشان درآموزش عالي "