عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/6

‌منشأ آلودگي زندان‌هاي كشور و بررسي وضع آنها

(مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گزارشي از آلودگي پاره‌اي از زندان‌هاي كشور ارائه داد. شوراي عالي اجمالاً در اين باره بحث كرد و سرانجام‌مقرر شد كه موضوع به نحو مقتضي به سازمان بهداشت جهاني منعكس شود و در باره منشأ اين آلودگي در زندان‌ها نيز آگاهي و توضيح لازم به مردم‌داده شود تا نسبت به آن هوشياري كافي پيدا كنند همچنين مقرر شد كه وضع بقيه زندانها نيز از اين حيث بررسي شود.