عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/6

‌نحوه پذيرش دانش‌آموزان براي دوره پيش دانشگاهي يا فني ـ حرفه‌اي

(‌مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌موضوع نظام آموزش دوره متوسطه كه در جلسات قبل مطرح و درباره آن بحث شده بود پي‌گيري شد و درباره سه راه مختلف براي ورود دانش‌آموزان به‌دوره پيش دانشگاهي يا فني حرفه‌اي يا غير آن بحث شد و شوراي عالي سرانجام تصويب كرد كه:
‌درشاخه نظري در دوره آموزش متوسطه هر ساله پس از محاسبه ظرفيت پذيرش دوره مهارت آموزي در وزارت آموزش و پرورش و ظرفيت پذيرش‌دوره‌هاي كارداني پيوسته، درصد باقيمانده دانش‌آموزان فارغ التحصيل را پس از قبولي درآزمون جامع ‌از درسهاي سه ساله متوسطه) به دوره پيش‌دانشگاهي بپذيرند. اين درصد هر ساله از طرف وزارت آموزش و پرورش تعيين و اعلان خواهد شد. دانش‌آموزان پس از گذراندان دوره پيش دانشگاهي‌براي ورورد به دانشگاهها و مؤسسات‌آموز شعالي بايد در آزمون يك مرحله‌اي ديگري شركت كنند و قبول شوند. سؤالات اين آزمون از درسهاي دوره‌پيش دانشگاهي تهيه خواهد شد.