عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/6

‌جايگزين نماينده وزارت امور خارجه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان

(‌مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌خانم فاطمه هاشمي به عنوان نماينده وزارت امور خارجه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان پيشنهاد شد وشوراي عالي با اين پيشنهاد موافقت كرد.