عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:4
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/6

‌آيين نامه نامگذاري شهرها، خيابانها، اماكن و مؤسسات عمومي

‌شهرهاي جمهوري اسلامي ايران در ظاهر و باطن بايد نمايانگر تاريخ و جغرافياي تمدن و فرهنگ اسلامي و ايراني باشد.
‌يكي از مصاديق مهم اين امر، اسامي خيابانها، اماكن و مؤسسات عمومي در شهرهاست و اين اسامي در حكم شناسنامه شهرها و بيانگر ارزشهاي‌اعتقادي، تاريخي، فرهنگي و ملي جامعه است.


روابــــط صریـــــــــح