عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/6

‌اصلاح ماده 2 كليات آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي نوع اول

(‌مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌مصوبه شوراي مشترك درباره اصلاحات بند ب و ج ماده 2 آيين نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي نوع اول ‌موضوع مصوبه‌شماره .3374‌دش مورخ 64.8.8 شوراي عالي) مطرح شد و ‌با اضافه بند"‌د") بدين شرح به تصويب رسيد:


روابط زیرمجموعه