عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/9/6

‌اصلاح اساسنامه مؤسسه آموزش عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه

(‌مصوب سيصد و هشتادو هفتمين جلسه مورخ 75.9.6 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌نامه وزير امور اقتصادي و دارايي ‌به شماره 1.6672.16161 مورخ 75.6.21) درمورد تعيين رييس هيأت امناء مؤسسه آموزش عالي پژوهش در‌برنامه ريزي و توسعه ‌موضوع مصوبه شماره .1876‌دش مورخ 67.6.30 شوراي عالي) مطرح شد و شوراي عالي تصويب كرد كه :
‌رياست هيأت امناء مؤسسه آموزش عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه به عهده رييس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود مگر اين كه رييس‌جمهوري شخص ديگري را براي اين مقام منصوب كند.
‌شوراي عالي همچنين تصويب كرد كه در كليه مفاد اساسنامه اين مؤسسه عبارت وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه و وزير برنامه و‌بودجه به رييس سازمان برنامه و بودجه تغيير داده شود.