عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/22

‌شركت دانش‌آموزان دوره پيش دانشگاهي سال 76 در آزمون يك مرحله‌اي جامع

(‌مصوب سيصد و هشتادو ششمين جلسه مورخ 75.8.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌موضوع نظام آموزش دوره متوسطه مطرح شد و بحثهايي درباره آن به عمل آمد و مقرر شد در سال 76 دانش‌آموزان دوره پيش دانشگاهي فقط در آزمون‌يك مرحله‌اي جامع شركت كنند و بر اساس امتيازات بدست آمده گزينش شوند درصد سئوالات دروس دوره سه ساله و دروس دوره پيش دانشگاهي‌در اين آزمون با توافق وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش تعيين خواهد شد.