عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/5/30

‌حل مشكل دانشجويان شاغل به تحصيل در جمهوري آذربايجان و ارزيابي مدارك دانشگاه پزشكي نريمان اف

(‌مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌موضوع دانشجويان شاغل به تحصيل در جمهوري آذربايجان ‌دانشگاه پزشكي نريمان اف) مطرح شد و مسأله دانشجوياني كه از سال 70 به بعد اعلام‌شده بود اين دانشگاه بي اعتبار است بررسي شد و شوراي عالي مقرر كرد كه در مورد اين دانشجويان مطابق مقررات عمل شود. در ضمن تصويب شد‌كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با وزارت فرهنگ و آموزش عالي مدارك دانشگاه نريمان اف را ارزيابي كنند و اين دانشگاه را كه از سال70 از جمع دانشگاههاي تأييد شده خارج كرده‌اند مجدداً بررسي و در صورت امكان مشكل دانشجويان موجود را حل كنند و از اين به بعد به افرادي كه‌براي تحصيل عازم اين دانشگاه مي‌شوند اعلام كنند كه مدارك اين دانشگاه در ايران معتبر نيست.