عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/5/30

‌تأييد انتخاب رييس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي رجاء در قزوين

(‌مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌با انتخاب آقاي جهانگير بياباني به عنوان رييس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي رجاء در قزوين ‌موضوع نامه شماره 22.2412 مورخ75..4.30 دفتر گسترش آموزش عالي) موافقت شد.