عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/5/30

‌تأييد عضويت نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان

(‌مصوب سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 75.5.30 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌با پيشنهاد رييس محترم قوه قضاييه مبني بر عضويبت سركار خانم مليكه يزدي رييس دفتر امور زنان قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان‌موافقت شد.