عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/5/16

‌تأييد جايگزين عضو هيأت مركزي گزينش دانشجو

(‌مصوب سيصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 75.5.16 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌وزير فرهنگ و آموزش عالي، آقاي علي رستگار مقدم را براي عضويت در هيأت مركزي گزينش دانشجو ‌به جاي آقاي مهندس سيد حسن موسوي نژاد)‌معرفي كرد و به تصويب رسيد.