عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/5/16

‌تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي گيلان و فرودسي مشهد

(‌مصوب سيصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 75.5.16 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌وزير فرهنگ آموزش عالي، آقايان دكتر عباس صاحبقدم لطفي و دكتر علي سرافراز يزدي را به ترتيب براي رياست دانشگاه گيلان و دانشگاه فردوسي‌مشهد پيشنهاد كرد و به تصويب رسيد.