عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/5/16

‌تأييد اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي اراك

(‌مصوب سيصد و هفتاد و نهمين جلسه مورخ 75.5.16 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي اراك بدين شرح به تصويب رسد:
1 ـ آقاي مرتضي مقتدايي
2 ـ آقاي سعيد رجايي خراساني
3 ـ آقاي سيد محمد عباس زادگان
4 ـ آقاي ابوطالب مهندس
5 ـ مؤسسه همياري تقوايي‌شخصيت حقوقي)