عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/5/2

‌رعايت ضوابط در انتخاب دانشجو براي دانشگاه علوم اسلامي رضوي

(‌مصوب سيصد و هفتاد و هشتمين جلسه مورخ 75.5.2 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌پيشنهاد معاون آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مبني بر اين كه انتخاب دانشجو براي دانشگاه علوم اسلامي رضوي از بين داوطلبان واجد‌شرايط، مطابق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي از طريق آزمون سازمان سنجش و آموزش كشور و با رعايت ضوابط اختصاصي آن دانشگاه‌صورت گيرد مطرح شد و به تصويب رسيد.