عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/4/5

‌تأييد پنج نفر از اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي تبريز

(‌مصوب سيصد و هفتاد و ششمين جلسه مورخ 75.4.5 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي تبريز بدين شرح به تأييد رسيد.
1 ـ آقاي نجف آقا زاده
2 ـ آقاي محمود شكر الهي فر
3 ـ آقاي محمد رضا ميلاني حسيني
4 ـ آقاي جواد فيض
5 ـ آقاي سيد عليميلاني حسيني