عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/3/22

‌عضويت مدير عامل سازمان خبر گزاري جمهوري اسلامي در شوراي فرهنگ عمومي

(‌مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌با پيشنهاد اعضاي شوزاي فرهنگ عمومي مبني بر عضويت مدير عامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي در شوراي فرهنگ عمومي موافقت و مقرر‌شد اساسنامه آن شورا بر همين مبنا اصلاح شود.