عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/3/22

‌تأييد انتخاب رييس دانشگاه تربيت مدرس

‌(مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌وزير فرهنگ و آموزش عالي آقاي دكتر عباسعلي تسليمي را به عنوان رييس دانشگاه تربيت مدرس پيشنهاد كرد و شوراي عالي پس از بحث و بررسي با‌آن موافقت كرد.