عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/3/22

‌تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي بيرجند، لرستان و وليعصر رفسنجان

(‌مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌وزير فرهنگ و آموزش عالي آقايان دكتر محمد حسن كريم پور، دكتر اردشير خزايي و دكتر عليرضا بهرامپور را به ترتيب به عنوان رؤساي دانشگاههاي‌بيرجند، لرستان و وليعصر رفسنجان پيشنهاد كرد و با آن موافقت شد.