عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/3/22

‌تأييد انتخاب دبير جديد شوراي فرهنگ عمومي

(‌مصوب سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مورخ 75.3.22 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آقاي احمد مسجد جامعي را به عنوان دبير جديد شوراي فرهنگ عمومي معرفي كرد و با آن موافقت شد.