عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/25

‌جايگزين نماينده شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها در هيأتهاي عالي گزينش استاد آموزش عالي

(‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌نامه مورخ 74.10.30 رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها مطرح شد و با جايگزين كردن نماينده شوراي نمايندگان به جاي نماينده‌آيهْْ الله منتظري در هيأت‌هاي عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌موضوع بند1 قسمت ج‌مصوبه .1158‌دش مورخ 64.4.10 شوراي عالي) موافقت شد و بند 15 ماده 3 اساسنامه نهاد ‌مصوب جلسه مورخ 73.12.3) نيز بر اين مبنا تكميل‌شد.