عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:11
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/25

‌اساسنامه شهركهاي علمي و تحقيقاتي

(‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )


روابــــط صریـــــــــح