عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/25

‌تأييد عضويت نماينده نهاد نمايندگي درهيأت عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي

(‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌عضويت آقاي محمد محمدي عراقي كه درجلسه 74.11.3 به عنوان نماينده نهاد نمايندگي در هيأت عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي‌تصويب شده بود مجدداً مطرح و تأييد شد.