عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/25

‌تأمين هزينه تحصيلي دوره دكتري مستخدمان دستگاههاي اجرايي

(‌مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌نامه شماره 600.9334 مورخ 74.12.2 وزير آموزش و پرورش در خصوص تحصيل مستخدمان دستگاههاي اجرايي در سطح دوره دكتري دانشگاهي‌مطرح شد و شوراي عالي تصويب كرد كه ـ
‌منظور از مصوب دويست و شصت و يكمين جلسه مورخ 70.7.30 شورايعالي اين بوده است كه هزينه‌هاي تحصيلي كساني كه بر اساس آن مصوبه در‌دوره دكتري دانشگاهي و مؤسسات آموزشي تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي پذيرفته شده‌اند بر عهده اين وزارت يا دانشگاهها است.