عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/25

‌تأييد 5 نفر اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي حسابداري و مديريت آذربايجان

‌(مصوب سيصد و هفتاد و چهارمين جلسه مورخ 75.2.25 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌با عضويت آقايان :
1 ـ محمد علي صالح غفاري
2 ـ مصطفي ديلمي پور
3 ـ فرخ قوچاني
4 ـ موسي غني نژاد اهري
5 ـ فريدون اهرابي
‌به عنوان اعضاي هيأت مؤسس مؤسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي حسابداري و مديريت آذربايجان موافقت شد.