عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/11

‌جايگزين نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

‌(مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌تقاضاي رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ‌نامه شماره 01.9077 ن د مورخ 75.2.3) مبني بر معرفي آقاي غلامرضا مصباحي به‌عنوان نماينده نهاد نمايندگي در شوراي عالي برنامه ريزي ‌به جاي آقاي سيد عليرضا صدر) مطرح شد و شوراي عالي با آن موافقت كرد.