عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/11

‌موافقت با عضويت شوراي بررسي اسناد گردهمايي‌هاي بين المللي زنان

(‌مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌اسامي اعضاي شوراي بررسي اسناد گردهمايي‌هاي بين المللي زنان به پيشنهاد آقاي محمد علي تسخيري قرائت شد و شوراي عالي با عضويت اين‌افراد موافقت كرد ـ
1 ـ آقاي محمد علي تسخيري 2 ـ آقاي دكتر حسين مهرپور
3 ـ آقاي دكتر سيد مصطفي محقق داماد 4 ـ خانم كبري خزعلي
5 ـ خانم دكتر ثريا مكنون 6 ـ خانم فاطمه هاشمي
7 ـ خانم دكتر معصومه ابتكار 8 ـ خانم دكتر بتول احمدي
9 ـ خانم سيمن دخت بهزادپور 10 ـ آقاي دكتر محمد رضا مخبر
‌در ضمن شوراي عالي مقرر كرد كه يك نماينده از طرف قوه قضاييه با معرفي رييس آن قوه و يك نماينده از طرف مجلس با معرفي رييس مجلس شوراي‌اسلامي در اين شورا به عنوان عضو شركت كنند و نيز اگر خانم دكتر معصومه ابتكار به عنوان نماينده دفتر امور زنان در شورا شكرت نكند يك نفر به‌نمايندگي از آن دفتر با معرفي رئيس محترم جمهوري به عنوان عضو در شورا شركت كند.