عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/2/11

‌شرايط تحصيل داوطلبان داراي مدرك معادل ديپلم در دانشگاه علوم اسلامي رضوي

‌(مصوب سيصد و هفتاد و سومين جلسه مورخ 75.2.11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌تقاضاي قائم مقام توليت عظماي آستان قدس رضوي ‌نامه شماره 100.8910‌مورخ 74.8.3) مطرح شد و شوراي عالي موافقت كرد آن دسته از‌داوطلباني كه داراي مدرك معادل ديپلم اند به شرط قبولي در مسابقه ورودي براي دانشگاه علوم اسلامي رضوي مي‌توانند در رشته‌هاي الهيات و‌معارف اسلامي، ادبيات عرب، فلسفه و حقوق اين دانشگاه به تحصيل بپردازند.