عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15078
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/13
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/1/14

‌تأييد انتخاب مجدد رئيس كميسيون مشورتي شوراي عالي

(‌مصوب سيصد و هفتادويكمين جلسه مورخ 75.1.14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي )
‌با توجه به پايان يافتن دوره سه ساله رياست آقاي دكتر محمد رضا مخبر در كميسيون مشورتي، دبير شوراي عالي به استناد ماده 3 آيين نامه كميسيون‌مشورتي، مجدداً ايشان را به عنوان رئيس اين كميسيون پيشنهاد كرد كه به تصويب شوراي عالي رسيد و مقرر شد فهرست افراد مشاور و عضو كميسيون‌تا جلسه آينده به شوراي عالي ارائه شود.