عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15073
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/09/7
  • تعداد مواد:26
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي - شوراي مشترك كميسيون ها در تاریخ 1375/6/27
مصوبه‌‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1375/8/8

‌ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها

(‌مصوب جلسه مورخ 75.6.27 شوراي مشترك كميسيونهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌به استناد "‌اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي" به ويژه بندهاي 2 و 3 و 4 و تبصره بند 3 از قسمت ب) مصوبه مورخ 64.12.5 شوراي‌عالي به منظور تحقق اهداف و اجراي وظايف قانوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 65.12.12 خصوصاً 16 ـ 17 ـ 19 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ ماده2 قانون، ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمنهاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها بدين شرح تصويب مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح